MPT - CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây
Bài viết khác