Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT