Ông Lê Khánh Trình giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Phú Thành
      Sáng 18/11, Công ty Cổ phần may Phú Thành đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, với sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 9.470.538 cổ phần tương đương 60.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được 100% cổ đông tham dự thông qua.
 
 
      Các cổ đông đã tán thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát và bầu Trưởng ban Kiểm soát thay thế.
 
      Đặc biệt, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, đồng thời ĐHĐCĐ bầu ông Lê Khánh Trình làm Chủ tịch HĐQT và bầu ông Cao Hoài Thanh làm Phó chủ tịch HĐQT.
 
 
       Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới, ĐHĐCĐ đã thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần May Phú Thành thành tên công ty dự kiến là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.
 
 
      Bên cạnh việc kinh doanh hàng may mặc xương sống, thì ĐHĐCĐ cũng nhất trí việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh và thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc các khoản đầu tư.
 
 
        Đại hội cũng thông qua việc phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ, theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 20.000.000 cổ phiếu với mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu, tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) là 200.000.000.000 đồng, tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 128,6%, tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành: 56,26%, vốn điều lệ sau phát hành là 355.552.000.000 đồng, số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 35.555.200 cổ phiếu.
 
 
     Dự kiến phát hành từ ngày ĐHĐCĐ thông qua đến hết quý I/2019 và hoàn thành đợt phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
 
      Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 500 tỷ đồng.
 
 
     Đại hội đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một hướng đi đúng đắn, phù hợp với mục tiêu định hướng mới đề ra cho năm 2018 cũng như những năm tiếp theo của Công ty.
 
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài viết khác