ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN ĐƯA RA KẾ HOẠCH BÁN TRÁI PHIẾU DỰ ÁN SPA CÂY BỒ ĐỀ
Sáng ngày 21/04/2019, tại khách sạn La Thành, số 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (Mã chứng khoán: MPT).
Đại hội đã thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, và các tờ trình về Kết quả kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019; Phương án trả cổ tức và phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Báo cáo kết quả tái cơ cấu các khoản đầu tư; Phương án phát hành trải phiếu riêng lẻ; Thù lao cho HĐQT/Ban kiểm soát; Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ và bầu mới; Thay đổi chức danh và người đại diện theo pháp luật.


Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền (Trường Tiền Group) được thành lập ngày 15/01/2008 tiền thân là Công ty cổ phần may Phú Thành (Phú Thành Group). Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: may trang phục, sản xuất sợi, sản xuất vải dệt, sản xuất hàng dệt kim, may mặc xuất khẩu.
Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/11/2018, Công ty CP May Phú Thành đã đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền, mở rộng thêm nhiều lĩnh vực, hướng đến xây dựng Tập đoàn cung cấp các sản phẩm đẳng cấp Quốc tế và đa ngành nghề.
Năm 2018 đã kết thúc với tình hình kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, quá trình tái cấu trúc công ty đã đạt được một số thành tựu nhất định: Doanh thu đạt 116,2 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 33,24 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4 lần so với năm 2017, công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 lên 10% từ mức kế hoạch 5% trong năm 2018. Đặc biệt, công ty cũng đã thoái vốn thành công các dự án đầu tư không hiệu quả và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, M&A mới để gia tăng giá trị cho cổ đông.
Đại hội cũng đã thông qua phương án kinh doanh cho năm 2019 và những mục tiêu, kế hoạch khác phù hợp với tầm nhìn, chiến lược mà Ban lãnh đạo đã đề ra. Cụ thể, mục tiêu năm 2019 doanh thu đạt 721,5 tỷ đồng, và tăng vốn điều lệ lên 296,07 tỷ đồng.
Đại hội đã thông qua Phương án Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức với số lượng cổ phần dự kiến phát hành là 1.555.200 cổ phần, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 15.552.000.000 VNĐ, vốn điều lệ dự kiến sau phát hành Cổ phần để trả cổ tức là 171.072.000.000 VNĐ. Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, với mệnh giá 10.000 đồng/Cổ phần, Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán là 296.072.000.000 VNĐ, số lượng cổ phần dự kiến lưu hành sau chào bán là 29.607.200 cổ phần.
Với định hướng phát triển thành Tập đoàn đa ngành nghề, Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền đã mở rộng sang lĩnh vực Bất động sản và thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng, trong kỳ hạn 3 năm. Mục đích chào bán là hợp tác đầu tư kinh doanh xây dựng Dự án Spa Cây Bồ Đề với Công ty CP Đầu tư Thương mại Đồng Mô và tiếp nhận Công ty CP Đầu tư Thương mại Đồng Mô chính thức là Công ty con của Công ty CP Tập đoàn Trường Tiền.
Đặc biệt, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu mới Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, Ông Lê khánh Trình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Năm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
Đại hội cũng đã lắng nghe các ý kiến của cổ đông và cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các cổ đông, minh bạch công khai thông tin, duy trì và nâng cao các kênh đối thoại mở với cổ đông, tổ chức hoạt động kinh doanh an toàn, chất lượng và có hiệu quả trên cơ sở cân đối hài hòa lợi ích của cổ đông với việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước.

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông: 


Bài viết khác