MPT - CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, đồng thời giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2020 so với năm 2019 và giải trình việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty kiểm toán. Chi tiết nằm trong file đính kèm: Báo cáo tài chính, Bản giải trình
Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác