MPT - CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019 đã kiểm toán

Trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã kiểm toán. Chi tiết nằm trong file đính kèm tại đây

Bài viết khác