MPT - CBTT BCTC bán niên năm 2022 đã được soát xét
MPT - CBTT Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 và  giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng ký năm trước. Chi tiết nằm trong file đính kèm: BCTC bán niên 2022
    Mọi thông tin thắc mắc cũng như chi tiết thêm vui lòng liên hệ trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc số điện thoại: 097899 8254. Trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và đồng hành của Quý cổ đông
Bài viết khác